ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Хроматографска колона

Хроматографска колона је део лабораторијског посуђа који се користи у колонској хроматографији. Има облик стаклене цеви, пречника до 50 милиметара и дужине до 1 метра, са славином на дну. Хроматографска колона се припрема на два начина: сувом или ...

                                               

Шпигелајзен

Шпигелајзен фероманганска је легура која садржи приближно 15% мангана и мале количине угљеника и силицијума. Понекад се назива спекуларно сирово гвожђе, шпигел гвожђе, само шпигел или бислегура.

                                               

Шпиритусна лампа

Шпиритусна лампа је део хемијског прибора. Састоји се од доњег дела и фитиља. Најчешће се користи у лабораторијама за загревање разних супстанци.

                                               

Energija aktivacije

Energija aktivacije je minimalna energija koju čestice moraju posjedovati da bi došlo do hemijske reakcije. Da bi izmedu dvije čestice došlo do reakcije, one se moraju sudariti, pa se povećanjem broja sudara čestica reaktanata, povećava i brzina ...

                                               

Formalin

Formalin je vodeni rastvor koji sadrži 40% formaldehida, 8% metanola i 52% vode. Metanol u rastvoru sprečava stvaranje polimera prilikom skladištenja i transporta. Formalin se upotrebljava u hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj ...

                                               

Funkcija kiselosti

Funkcija kiselosti je funkcija koja meri termodinamičku sposobnost rastvarača/supstance da se proton primi ili otpusti, ili neko blisko termodinamičko svojstvo. Funkcija kiselosti nije jedinstveno svojstvo rastvora, već zavisi od rastvorene supst ...

                                               

Homogenost i heterogenost

Homogenost i heterogenost su koncepti koji se odnose na uniformnost ili odsustvo uniformnosti supstance. Materijal koji je homogen ima uniformnu kompoziciju ili karakter. Heterogenom materijalu nedostaje uniformnost u jednom od tih kvaliteta.

                                               

IUPAC номенклатура органских једињења

IUPAC номенклатура органских једињења представља један од система за именовање органских једињења, и део је општије IUPAC номенклатуре. Прописује је Међународна унија за чисту и примењену хемију. Циљ IUPAC номенклатуре уопште, па тако и номенклат ...

                                               

Kalcijum-karbid

}} Kalcijum karbid je hemijsko jedinjenje hemijske formule CaC 2. Kalcijum karbid je bledih boja, ali većina uzorka imaju boje koje variraju od crne do sivo-bele, zavisno od vrste. Glavna uloga mu je u industrijskoj proizvodnji acetilena i kalcij ...

                                               

Kinin (peptid)

Kinini su grupa strukturno srodnih polipeptida iz autakoidne familije. Kinini su deo kinin-kalikreinskog sistema. U botanici, biljni hormoni citokinini su ranije bili nazivani kininima, ali je ime promenjeno da bi se izbegla zabuna.

                                               

Magnetna mešalica

Magnetna mešalica je laboratorijski instrument koji služi za mešanje tečne supstance primenom obrtnog magnetnog polja ispod suda u kom se meša i magnetom koji se nalazi u sudu i rotira se pod dejstvom polja. Najčešće se koristi u hemijskim i biol ...

                                               

Α/β протеини

α/β протеини су класа структурних домена у којима је секундарна структура састављена од наизменичних алфа хеликса и бета ланаца. Бета ланци су зато паралелни. Чести примери су превој флаводоксина, ТИМ буре и рибонуклеински инхибитор.

                                               

Алхемијски симбол

Алхемијски симболи су пореклом служили за писање алхемијских елемената и једињења, до 18. века. Напомена, симболи су варирали између различитих алхемичара, па је ова страница само о најчешћим симболима.

                                               

Јохан Рудолф Глаубер

Јохан Рудолф Глаубер био је немачко-холандски алхемичар и хемичар. Неки историчари науке су га описивали као једног од првих хемијских инжењера. Његово откриће натријум сулфата године 1625. довело је до тога да се једињење назове по њему: "Глаубе ...

                                               

Камен мудрости

Камен мудрости је митска супстанца која наводно има моћ да било који обичан метал претвори у злато, и од које се може направити еликсир живота који би омогућио кориснику да се подмлади, одлажући смрт, по неким изворима и постижући бесмртност. Рад ...

                                               

Исак Њутн

Исак Њутн је био енглески физичар, математичар, астроном, алхемичар и филозоф природе, који је данас за већину људи једна од највећих личности у историји науке. Рођен је 4. јануара 1643. у Линколнширу, а преминуо је 31. марта 1727. у Лондону. Њег ...

                                               

Панацеа (медицина)

Панацеа, по грчкој богињи лечења, Панацеи, је хипотетички лек који би лечио све болести и продужио живот бесконачно. Тражили су га алхемичари, уз еликсир живота и камен мудрости, митску супстанцу која би омогућила претварање метала у злато. На не ...

                                               

Парацелзус

Теофрастус Филипус Ауреолус Бомбастус фон Хоенајм, познатији као Парацелзус, је био алхемичар, лекар, астролог и бавио се окултизмом. Своје право име је касније у животу у већој мери престао да употребљава, служивши се именом Парацелзус, што у сл ...

                                               

Никола Фламел

Његов је живот постао легенда јер је наводно открио Камен мудрости. Живео је у Паризу у 14. и 15. веку. Водио је две продавнице и оженио се 1368. Његова жена му је донела богатство од њена два мужа од којих се растала. Постао је познат по свом бо ...

                                               

Aтанор

Атанор, у алхемије, је пећ која се користи да пружи константну температуру за алхемијско варење. Етимолошки, порекло води од бројних арапских текстова у периоду Калифата који користе термин "Ал-танноор", што значи хлеб-пећ. Атанор се такође назив ...

                                               

Apsorpcioni spektar

Apsorpcioni spektar materijala je frakcija upadne radijacije koju je materijal apsorbovao na rasponu frekvencija. Apsorpcioni spektar je prvenstveno odreden atomskom i molekulskom kompozicijom materijala. Postoji veća verovatnoća da će do apsorpc ...

                                               

Друга аналитичка група анјона

Друга аналитичка група анјона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: PO 4 3-, CO 3 2-, BO 2 -, SO 3 2-, S 2 O 3 2-, AsO 3 3-, AsO 4 3-, C 2 O 4 2-, CrO 4 2-, C 4 H 4 O 6 2-.

                                               

Друга аналитичка група катјона

Друга аналитичка група катјона у аналитичкој хемији је група следећих катјона: Hg 2+, Pb 2+, Cu +, Cu 2+, Cd 2+, Bi 3+, As 3+, As 5+, Sb 3+, Sb 5+, Sn 2+, Sn 4+.

                                               

Електрофореза

Електрофореза метод је који се између осталог користи у молекуларној биологији како би се раздвојили фрагменти ДНК молекула и утврдили њихове величине према величинама фрагмената које су унапред познате. Електрофорезом се мери кретање диспергован ...

                                               

Izoelektrična tačka

Izoelektrična tačka, IEP) predstavlja pH vrijednost na kojoj su odredeni molekuli ili površina naelektrisani neutralno. Amfoterni molekuli koji spadaju u cviterjone sadrže i pozitivna i negativna naelektrisanja u zavisnosti od funkcionalnih grupa ...

                                               

Концентрација

У хемији, концентрација представља најподеснију величину за квантитативно одређивање раствора. Поред концентрације, користе се између осталих и величине попут молалитета, масеног удела, молског процента итд. Израз концентрација може се применити ...

                                               

Оптичка густина

Оптичка густина или апсорбанција је хемијска величина у спектроскопији која представља логаритамски однос интензитета упадног зрачења и пропуштеног зрачења кроз узорак. Често се мери у аналитичкој хемији. A λ = − log 10 ⁡ I 1 I 0 {\displaystyle A ...

                                               

Пета аналитичка група катјона

Немају групног реагенса јер су њихови хлориди, сулфиди, хидроксиди и карбонати растворни у води, са изузетком хидроксида и базног карбоната магнезијума, који се слабо растварају у води. Амонијачне соли, за разлику од соли других катјона ове групе ...

                                               

Прва аналитичка група анјона

Прва аналитичка група аниона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: Cl -, Br -, I -, S 2-, CN -, NCS -, BrO 3 -, IO 3 -, 4-.

                                               

Прва аналитичка група катјона

Од карактеристика које су важне за аналитичку хемију издвајају се растворљивост у води и боја појединих соли које граде. Најважнија једињења су халогениди, хромати, дихромати, карбонати, сулфиди, оксиди, односно хидроксиди. Са групним реагенсом- ...

                                               

Стаклена електрода

Стаклена електрода је тип јон-селективне електроде направљене од доповане стаклене мембране која је осетљива на специфични јон. Најчешћа примена јон-селективних стаклених електрода је мерење pH вредности раствора, односно, активитета хидронијум ј ...

                                               

Талог

Талог представља чврсту супстанцу која се издваја из неког раствора. При писању хемијских реакција издвајање талога се обично обележава стрелицом, на пример: CH 3 COO 2 Pb + H 2 S ⇌ PbS↓ + 2CH 3 COOH Супстанца ће се таложити из раствора када тај ...

                                               

Termogravimetrija

Termogravimetrija je jedan od pouzdanijih načina odredivanja hemijskog sastava uzorka. Ova metoda omogućava praćenje promene mase uzorka sa povišenjem temperature. Uzorak se zagreva u električnoj peći tako da temperatura ravnomerno raste zadatom ...

                                               

Трећа аналитичка група анјона

Уколико се сумпорној киселини додају баријум-хлорид и калијум-перманганат издвојиће се изоморфни кристали тамнољубичасте боје. Уз додатак водоник-пероксида, раствор ће се обезбојити, али не и талог.

                                               

Трећа аналитичка група катјона

Таложе се из неутралних и базних раствора са групним реагенсом амонијум-сулфидом у облику сулфида, осим алуминијума и хрома који се таложе као хидроксиди. Ови сулфиди се не таложе са водоник-сулфидом из киселих раствора јер се у њима растварају. ...

                                               

Turbidimetrija

Turbidimetrija je proces merenja količine svetlosti koju rastvor apsorbuje u pravcu izvora svetlosti. Svetlost se propušta kroz filter koji formira svetlost poznate talasne dužine. Ona se zatim propušta kroz kivetu sa rastvorom. Fotoelektrična će ...

                                               

Четврта аналитичка група анјона

Са сребро-нитратом се издвајају бели талози сребро-нитрита и сребро-ацетата, док други анјони ове групе не дају талоге. CH 3 COO - + Ag + → AgCH 3 COO Разблажена сумпорна киселина са нитритима даје азотасту киселину, са ClO 3 - даје хлорну, са CH ...

                                               

Четврта аналитичка група катјона

Од карактеристика које су важне за аналитичку хемију издвајају се растворљивост у води и боја појединих соли које граде. Карбонати ових катјона су слабо растворни у води, али и сулфати, оксалати и фосфати. За разлику од њих, сулфиди им се добро р ...

                                               

Analit

Analit, ili komponenta, je supstanca ili hemijski konstituent koji je objekat interesa u analitičkoj proceduri. Eksperimenti uvek nastoje da izmere osobine analita, dok se sami analiti ne mogu meriti. Na primer glukoza se ne može meriti, ali se m ...

                                               

Apsorpciona spektroskopija

Apsorpciona spektroskopija se odnosi na spektroskopske tehnike koje mere apsorpciju zračenja, nastalu usled interakcije sa uzorkom, kao funkciju frekvencije ili talasne dužine. Uzorak apsorbira energiju iz izvora zračenja pri čemu postoji razlika ...

                                               

Argentometrija

U analitičkoj hemiji, argentometrija je tip titracije u kome učestvuje jon srebra. Ona se tipično koristi za odredivanje količine hlorida prisutnog u uzorku. Rastvor uzorka se titriše rastvorom srebro nitrata poznate koncentracije. Joni hlorida r ...

                                               

Atomska apsorpciona spektroskopija

Atomska apsorpciona spektroskopija je spektroanalitička procedura za kvalitativno i kvantitativno odredivanje hemijskih elementa koristeći apsorpciju optičke radijacije slobodnim atomima u gasnom stanu. U analitičkoj hemiji ova tehnika se koristi ...

                                               

Atomska emisiona spektroskopija

Atomska emisiona spektroskopija je metod hemijske analize koji koristi intenzitet svetlosti emitovane plamenom, plazmom, električnim lukom ili varnicom na odredenoj talasnoj dužini za utvrdivanje količine elemenat u uzorku. Talasne dužina atomske ...

                                               

Emisioni spektar

Emisioni spektar je spektar zračenja koji nastaje spektralnim razlaganjem svetlosti koju emituje neka usijana supstanca. Pored emisionog spektra, postoji i apsorpcioni spektar zračenja. Apsorpcioni i emisioni spektri nastaju od kontinualnog spekt ...

                                               

Gravimetrijska analiza

Gravimetrijska analiza obuhvata skup metoda analitičke hemije za kvantitativno odredivanje sastojaka na osnovu mase. U većini slučaja, uzorak se prvo mora pretvori u čvrsto stanje precipitacijom sa odgovarajućim reagensom. Talog se može sakupiti ...

                                               

Konstanta disocijacije kiseline

Konstanta disocijacije kiselina, K a, je kvantitativna mera jačine kiseline u rastvoru. To je konstanta ravnoteže hemijske reakcije poznate kao disocijacija u kontekstu kiselo-baznih reakcija. Ravnoteža se može simbolički zapisati kao: HA A − + H ...

                                               

Mikroelement

Mikroelement ili element u tragovima je hemijski element čija koncentracija je veoma niska. Precizna definicija zavisi od naučnog polja: U analitičkoj hemiji, element se smatra mikroelementom ako je njegova prosečna koncentracija manja od 100 ppm ...

                                               

Primarni standard

Primarni standard u metrologiji je standard koji je dovoljno precizan da ne mora kalibrisati ili podrediti drugim standardima. Primarni standardi su definisani preko drugih veličina kao što su dužina, masa i vreme. Primarni standardi se koriste z ...

                                               

Standardni rastvor

U analitičkoj hemiji, standardni rastvor je rastvor koji sadrži precizno poznatu koncentraciju elementa ili supstance, i.e., poznatu težinu rastvoraka rastvorenu u specifičnoj zapremini. On se priprema koristeći standardne supstance, kao što su p ...

                                               

Taložne titracije

Taložne titracije se ubrajaju u volumetrijske metode. Zasnivaju se na stvaranju teško rastvornih taloga u toku titracije. Iako postoji veliki broj reakcija pri kojima dolazi do nastanka taloga, broj primenjenih taložnih reakcija u ovoj metodi rel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →