ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111                                               

Агрегатно стање

Агрегатно стање је макроскопски облик постојања материје, униформних физичких особина, и униформног хемијског састава у којем честице имају карактеристичан просторни распоред и карактеристичне облике кретања. Тип агрегатног стања зависи од односа ...

                                               

Амфотерност

Амфотерност у хемији представља особину оних супстанци које могу реаговати и као киселине и као базе. Многи метали као што је цинк, калај, олово, алуминијум и берилијум и многи металоиди имају амфотерне оксиде или хидроксиде. Друга класа амфотерн ...

                                               

Атомска тежина

Атомска тежина или релативна атомска маса је број који показује колико пута један репрезентативни атом одређеног хемијског елемента има већу масу од 1/12 атома изотопа 12 C, при чему се под појмом репрезентативни атом мисли на атом средње тежине ...

                                               

Брзина звука

Брзина звука у ваздуху при нормалним условима износи око 340 метара у секунди. Брзина се мења у зависности од средине кроз коју пролази. Уопштено говорећи, имајући у виду еластичност супстанцијалних средина може се уочити правилност у односу брзи ...

                                               

Ван дер Валсов радијус

Ван дер Валсов радијус представља растојање између електрона најудаљенијих од атомског језгра и тог атомског језгра слободних атома, или најудаљенијих електрона и геометријске средине целих молекула. Ван дер Валсов радијус је добио име по Јоханес ...

                                               

Геометрија молекула

Молекуларна геометрија или молекуларна структура је три-димензионо уређење атома који сачињавају молекул. Она условљава низ особина супстанце међу којима су реактивност, поларност, фаза материје, боја, магнетизам, и биолошка активност.

                                               

Електродни потенцијал

                                               

Електронегативност

Електронегативност, симбол χ, мера је тенденције привлачења електрона преко атома датог елемента, када он гради молекул са атомима других елемената. Хемијски елемент са већом електронегативношћу "довлачи" до себе електроне који граде други атом ш ...

                                               

Електронска конфигурација

Електронска конфигурација елемента је распоред електрона који припадају атому датог елемента на његовим електронским орбиталама. Рачуна се да у основном енергетском стању сви атоми датог елемента имају исту електронску конфигурацију уколико нису ...

                                               

Енергетски нивои

Енергетски нивои у хемији представљају скуп електронских орбитала које имају исти квантни број n. Називају се још и "путањама" или "сферама" и најчешће се обележавају словима: K, L, M, N, O, P и Q. Број електрона по нивоу не може да прекорачи одр ...

                                               

Моларне енергије јонизације хемијских елемената

У овим табелама су дате моларне енергије јонизације хемијских елемената, мерене у kJ mol −1. Ово је енергија по молу неопходна да се уклоне електрони из гасовитих атома или атомских јона. Прва моларна енергија јонизације важи за неутралне атоме. ...

                                               

Поларност (физика)

У ковалентно везаним молекулима због разлика у електронегативности атома долази до раздвајања тежишта позитивног и негативног набоја те таква молекула има два пола. То су поларне или диполне молекуле односно скраћено диполи. Зато се таква веза на ...

                                               

Полингова скала

Полингова скала представља скалу хемијских елемената поређаних по електронегативности. Осмислио ју је Лајнус Карл Полинг 1932. године. Раније било доста заступљена, а сада се мање користи, будући да ју је наследила Олредова скала. По овој скали н ...

                                               

Тачка кључања

Тачка кључања је температура на којој, под датим условима, течност испарава по целој запремини. Мало стручније речено, тачка кључања је температура на којој се напон паре течности изједначава са спољашњим притиском. Наиме, течност је увек у равно ...

                                               

Топлотна проводљивост

Топлотна проводљивост је у физици скаларна величина, k, која описује способност супстанције да проводи топлоту. Што је топлотна проводљивост већа, то се већа количина топлоте може пренети кроз исти попречни пресек у истом времену.

                                               

Hidrofob

Hidrofobnost je fizička osobina molekula da se odbijaju od vodene mase. Hidrofobni molekuli su uglavnom nepolarni i stoga preferiraju druge neutralne molekule i nepolarne rastvarače. Hidrofobni molekuli u vodi se često grupišu i formiraju micele. ...

                                               

Хиралност молекула

Хиралност молекула је особина која се може често наћи код органских једињења као што су алкохоли, алдехиди, киселине, угљени хидрати, протеини итд. Свака органска супстанца која је хирална показује оптичку активност. За молекул кажемо да је хирал ...

                                               

Amfifilnost

Amfifil termin je za opisivanje hemijskog jedinjenja koje poseduje hidrofilna i lipofilna svojstava. Takvo jedinjenje se naziva amfifilnim ili amfipatičnim. Time se formira baza za brojne oblasti istraživanja u hemiji i biohemiji, kao što je lipi ...

                                               

Atomska masa

Atomska masa je masa atoma. Njena jedinica je uniformna jedinica atomske mase gde je 1 jedinica uniformne atomske mase definisana kao ​ 1 ⁄ 12 mase jednog atoma ugljenika-12, u mirovanju. Za atome, protoni i neutroni nukleusa sačinjavaju skoro sv ...

                                               

Količina supstance

Količina supstance ili količina materije je standardno definisani kvantitet koja meri veličinu jednog ansambla jedinki, kao što su atomi, molekuli, elektroni, ili druge čestice. Ponekad se naziva hemijskm količinom. Medunarodni sistem jedinica de ...

                                               

Lipofilnost

Lipofilnost, odnosi se na sposobnost hemijskog jedinjenja da se rastvara u mastima, nafti, lipidima i nepolarnim rastvaračima, kao što su heksani ili toluen. Ovi nepolarni rastvarači su lipofilni. Takve lipofilne materije imaju tendenciju da se r ...

                                               

Lipofobnost

Lipofobnost, ponekad zvana i lipofobija je osobenost nekog hemijskog jedinjeja koja označava odbojnost prema mastima, opisno strah od masti. Lipofobna jedinjenja su nerastvorna u lipidima ili drugim nepolarnim rastvaračima. S druge tačke gledišta ...

                                               

Molarna koncentracija

Molarna koncentracija, ili molarnost, količinska koncentracija, mera je koncentracije rastvorka u rastvoru, ili bilo koje hemijske vrste, u smislu količine supstance u datoj zapremini. Jedinica molarne koncentracije koja se koristi u hemiji je mo ...

                                               

Para

U fizici, para je supstanca u gasovitoj fazi na temperaturi nižoj od njene kritične temperature, što znači da se para može kondenzovati u tečnost povećanjem pritiska bez redukovanja temperature. Para se razlikuje od aerosola. Aerosol je suspenzij ...

                                               

Rasprostranjenost u prirodi

Pojam rasprostranjenost u prirodi odnosi se na udio izotopa nekog hemijskog elementa u prirodi. Relativna atomska masa ovih izotopa u atomskoj težini, navedenoj za dati element u periodnom sistemu. Rasprostranjenost izotopa varira od planete do p ...

                                               

Vodeni rastvor

Vodeni rastvor je rastvor u kome je rastvarač voda. On se obično prikazuje u hemijskim jednačinama dodavanjem na relevantnu hemijsku formulu. Na primer, rastvor kuhinske soli, ili natrijum hlorida, u vodi se prikazuje kao Na + + Cl −. Reč aqueous ...

                                               

Zapaljivost

Zapaljivost je sposobnost nekog materijala da počne sa sagorevanjem i da se održava u stanju sagorevanja kada je izložen delovanju izvora toplote. Zapaljivost se kvantifikuje sprovodenjem testova zapaljivosti. Rangiranje materijala prema zapaljiv ...

                                               

Периода (периодни систем)

Под појмом периоде периодног система елемената подразумева се у хемији сваки ред табеле периодног система хемијских елемената. Бројеви периода од 1 до 7 одговарају главним квантним бројевима, а којима се још додају и словне ознаке периоде K до Q ...

                                               

1. периода хемијских елемената

У ову периоду спадају само 2 хемијска елемента. Оба су у гасовитом агрегатном стању. Ти елементи су водоник и хелијум. Водоник се налази у IA групи периодног система елемената, а хелијум у VIIIA групи. хемијски елементи прве периоде Групе 1 2 3 4 ...

                                               

2. периода хемијских елемената

Друга периода у себи садржи један алкални метал, један земљани алкални метал, један металоид, три неметала, један халогени елемент и један племенити гас. Другој периоди припадају елементи: литијум, берилијум, бор, угљеник, азот, кисеоник, флуор и ...

                                               

3. периода хемијских елемената

Групе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 # Име 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar Трећа периода у себи садржи један алкални метал, један земљани алкални метал, један слаб метал, један металоид, два неметала, један халогени ел ...

                                               

4. периода хемијских елемената

Групе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 # Име 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr Четврта периода хемијских елемената у себи садржи један алкални метал, један земљан ...

                                               

5. периода хемијских елемената

Пета периода хемијских елемената у себи садржи један алкални метал, један земљани алкални метал, десет прелазних метала, два слаба метала, дваметалоида, један халогени елемент и један племенити гас. Петој периоди припадају елементи: рубидијум, ст ...

                                               

6. периода хемијских елемената

Шеста периода хемијских елемената у себи садржи један алкални метал, један земљани алкални метал, девет прелазних метала, дванест лантаноида, три слаба метала, један металоид, један халогени елемент и један племенити гас. Шестој периоди припадају ...

                                               

7. периода хемијских елемената

Седма периода хемијских елемената у себи садржи један алкални метал, један земљани алкални метал, девет прелазних метала, дванест актиноида, четрислаба метала, један халогени елемент и један племенити гас. Седмој периоди припадају елементи: франц ...

                                               

Периодни систем

Периодни систем је табеларни приказ хемијских елемената, распоређених на основу њиховог атомског броја, електронске конфигурације и понављајућих хемијских особина. Овакав распоред показује периодичне законе, а пример су елементи са сличним каракт ...

                                               

Периодни систем (велике ћелије)

На овој страници су приказане две основне верзије периодног система са великим ћелијама. Приказан је пуни назив сваког елемента, његов атомски број, симбол те вредност релативне атомске масе за природни изотопски састав. Периодни систем хемијских ...

                                               

Проширени периодни систем (велика верзија)

Ово је велика верзија проширеног периодног система. Приказан је пуни назив сваког елемента, његов атомски број, симбол те вредност релативне атомске масе за природни изотопски састав. Назван је проширени јер приказује и елементе који су само теор ...

                                               

ADOMAH периодни систем

Алтернативни периодни системи су табеларни прикази хемијских елемената који се у значајној мери разликују од њихове организације односно традиционалног распореда у периодном систему. Много оваквих система је до сада измишљено, често из дидактички ...

                                               

Блок (периодни систем)

Блок периодног система елемената је сет суседних група. Верује се да је прва особа која је употребила овај термин Шарл Жане. Одговарајући електрони са највише енергије за сваки елемент појединог блока имају исти тип атомске орбитале. Сваки блок с ...

                                               

Жанеов Левостепенасти периодни систем

                                               

Проширени периодни систем

Проширени периодни систем теоретски је периодни систем са елементима после оганесона са редним бројем 118. Тренутно је познато и потврђено укупно седам периода у периодном систему елемената, који завршава елементом атомског броја 118 који комплет ...

                                               

Хемијска галаксија

Хемијска галаксија нови је начин представљања периодног система елемената, који је осмислио Филип Стјуарт. Галаксија је заснована на цикличној природи хемијских елемената. Чак и пре него што је Дмитриј Мендељејев направио први задовољавајући сист ...

                                               

ADOMAH периодни систем

                                               

Антиоксиданс

Антиоксиданс је молекул који може да спречи оксидацију других молекула. Оксидација је хемијска реакција у којој се електрони преносе са оксидационог средства на неки молекул. У оксидационим реакцијама могу настати слободни радикали, који започињу ...

                                               

Антиген-антитело интеракција

Антиген-антитело интеракција, или антиген-антитело реакција је специфична хемијска интеракција између антителаАнтитело и антигенa у току имуне реакције. То је основна реакција у телу којом је тело заштићено од сложених страних молекула, као што с ...

                                               

Брзина хемијске реакције

                                               

Електролитичка дисоцијација

Електролитичка дисоцијација је разлагање електролита на позитивне или негативне јоне, под утицајем молекула растварача, нпр. NaCl → Na + + Cl - Дисоцијација је последица солватације код поларних растварача нпр: вода у којем поларни молекули раств ...

                                               

Елементарна реакција

Елементарна реакција представља хемијску реакцију у којој реактанти прелазе у само једном елементарном ступњу у продукте реакције и преко само једног прелазног стања. Елементарни степен увек представља појединачну реакцију на молекулском нивоу а ...

                                               

Метатеза

Метатеза је хемијска реакција, двоструке замене која се одиграва по општој формули: A-B + C-D → A-D + C-B Услед ове реакције фрагменти реагујућих молекула се "мењају местима" на координисан начин.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →