ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 114                                               

Гибсово правило фаза

Правило фаза представља однос између броја степени слободе, броја компонената и фаза у равнотежи. F = C − P + 2 {\displaystyle F=C-P+2} Правило фаза, дакле, показује број параметара који се могу мењати док број фаза у равнотежи остаје константан. ...

                                               

Густина

Густина је по дефиницији однос масе и запремине неког тела. У овој формули ρ {\displaystyle {\rho }} ро означава густину, m означава масу тела, а V његову запремину. Димензије густине су М L -3 a SI јединица: килограм по кубном метру - kg/m 3). Г ...

                                               

Дипол

Дипол је пар једнаких али супротних набоја размакнутих на неко растојање. Дипол може бити електрични или магнетни зависно од набоја који га образују. Ако се растојање међу набојима не мења онда је дипол стални. Ако се пак растојање мења под утица ...

                                               

Диполни момент

Диполни момент поседују тела код којих се центри масе набоја не поклапају. Дакле, објекат посматран са растојања много већег од његових димензија, је неутралан али се центри супротних набоја не покалпају. Такав објекат се назива дипол. Диполни мо ...

                                               

Дифузија

Дифузија представља спонтани транспорт материје или енергије под утицајем одговарајућег градијента из зоне више у зону ниже енергије или концентрације. Као и многи спонтани процеси, дифузија је ентропијски вођен процес у којем се енергија или мат ...

                                               

Електрогравиметрија

Електрогравиметрија је метода квантитативног одређивања супстанце заснована на мерењу масе електролизом издвојеног продукта. То је специфична гравиметријска анализа, у којој се као таложни реагенс употребљава електрична струја тј. електрон.

                                               

Ефузија

Ефузија је проток гасних молекула кроз мале отворе без судара. Одиграва се када је дијаметар отвора знатно мањи од средњег слободног пута молекула. Према Греамовом закону брзина ефузије обрнуто је пропорционална корену густине гаса па сходно томе ...

                                               

Земанов ефекат

Земанов ефекат представља феномен цепања спектралне линије у магнетном пољу. Ефекат носи име по његовом проналазачу, холаднском физичару Земану. Ефекат је објаснио Лоренц за шта је са Земаном поделио Нобелову награду за физику 1902. године. Ефека ...

                                               

Идеални гас

Идеални гас је сваки гас чије честице имају укупно занемарљиво малу сопствену запремину. Између њих не постоје међумолекулске Ван дер Валсове везе, па се идеални гас не може превести у течно или чврсто стање. Идеални гас је теоријски концепт, а р ...

                                               

Изомер (хемијски)

Изомерија је појава постојања два хемијска једињења, или више њих, која имају исти хемијски састав, исту молекулску масу, исту молекулску формулу, а различиту хемијску структуру, физичка својства, и структурну формулу. Таква једињења носе назив и ...

                                               

Катода

Катода је негативно наелектрисана електрода. Она испушта анјоне и/или привлачи катјоне. У електроници, загрејана катода у електронској цеви испушта електроне које касније прима анода. Катјони су позитивно наелектрисани и на катоди примају један и ...

                                               

Клатрат

Клатрати су чврсте супстанце које се обично састоје од две компоненте од којих једна гради мрежу кавеза у којима су заробљени молекули другог. Пошто је мрежа правилна, однос компонената може бити прецизно дефинисан, дакле, стехиометријски гледано ...

                                               

Ленард-Џоунсов потенцијал

Ленард-Џоунсов потенцијал је један од физичкохемијских модела којим се описује зависност енергије узајамног деловања неутралних честица од њиховог међусобног растојања. Назван је по свом аутору Џону Ленард-Џоунсу. Између неутралних честица атома ...

                                               

Мајснеров ефекат

Мајснеров ефекат је појава ишчезавања магнетског поља у унутрашњости суперпроводника. Растојање до којег поље продире у унутрашњост познато је као Лоноднова дубина продирања. Ово активно потискивање магнетског поља треба разликовати од идеалног д ...

                                               

Материја

Материја се обично дефинише као супстанција од које су сачињени физички објекти, што практично значи да се под материјом сматра све што се може чулима осетити и поседује физичке особине. У класичној физици и општој хемији, материја је свака супст ...

                                               

Микроскопија скенирајућом сондом

Микроскопија скенирајућом сондом је област микроскопије која се заснива на употреби мерног уређаја неке физичке величине чијим се релативним кретањем у односу на снимани узорак врши мерење вредности физичке величине у равномерно распоређеним тачк ...

                                               

Михаелис-Ментенина кинетика

Михаелис - Ментенова кинетика описује брзину ензимски катализованих реакција за многе ензиме. Има је добила по Леонору Михаелису и Мауду Ментену. Овај кинетички модел је валидан једино када је концентрација ензима доста мања од концентрације супс ...

                                               

Моларна запремина

Молска запремина је запремина коју заузима један мол супстанције. Јединица молске запремине у СИ систему је m³ /mol. Молска запремина се рачуна у одређеним условима, обично при нормалним условима. V m = M ρ {\displaystyle V_{m}={\frac {M}{\rho }} ...

                                               

Нуклеарни спин

Нуклеарни спин је механички момент атомског језгра и настаје као комбинација спинова протона и неутрона. Нуклеарни спин се мења од изотопа до изотопа и може бити нула само ако је у језгру паран и број протона и број неутрона.

                                               

Оверхаузеров ефекат

Оверхаузеров ефекат је пренос спинске поларизације са једне спинске популације на другу. Ефекат је добио име по америчком физичару Алберту Оверхаузеру који је ефекат предвидео у раним 1950-им. Ефекат су експериментално потврдили 1953. Ч. П. Слихт ...

                                               

Ожеов ефекат

Ожеов ефекат је емисија секундарног електрона из атомског омотача проузрокована емисијом електрона из стања са великом везивном енергијом. Овај секундарни електрон, који излеће из слабије везаног стања, назива се Ожеов електрон. На његово место у ...

                                               

Плазма (физика)

Плазма је јонизован гас са колективном интеракцијом и она се због својих јединствених особина сматра посебним агрегатним стањем материје уз чврсто, течно и гасовито стање. Молекуларно-кинетичка слика плазме врло је слична високотемпературном јони ...

                                               

Потенцијална енергија

Потенцијална енергија је енергија која потиче од релативног положаја објекта у пољу конзервативне силе. Тај облик енергије има потенцијал да промени стање других објеката у околини, на пример кофигурацију или кретање. Разни облици енергије се мог ...

                                               

Радерфордов оглед

Радерфордов оглед је био један од најзначајнијих експеримената у нуклеарној физици, којим је доказано да када се метална фолија бомбардује α-честицама, позитивно наелектрисане честице у судару са позитивним наелектрисањем атома скрећу са првобитн ...

                                               

Радиоактивност

Радиоактивност је спонтани процес у којем се атомско језгро, емитујући једну или више честица или кваната електромагнетног зрачења, преображава у друго језгро. Првобитно није била позната природа зрачења него се збирно говорило о радијацији па је ...

                                               

Радиохемија

Радиохемија је грана физичке хемије која се бави испитивањем физичких и хемијских особина радиоактивних изотопа и њиховим разноврсним применама. Радиоактивност је појава да хемијски елемент, због унутрашње нестабилности језгра, спонтано емитује з ...

                                               

Ред реакције

Ред хемијске реакције представља збир експонената над концентрацијама у изразу за брзину реакције. Ред реакције је параметар који се за дати кинетички систем експериментално одређује из израза за брзину процеса. Уколико је брзина дата емпиријском ...

                                               

Рефрактометрија

Рефрактометрија је метода за одређивање индекса преламања, једне од основних особина супстанције, у намери да се, на пример: Пронађе количина поједине супстанце у гасној или течној смеши - процентни састав Идентификују поједине супстанције у течн ...

                                               

Ридбергова формула

Ридбергова формула се користи у атомској спектроскопији за предвиђање емисионог спектра атома водоника или система сличних атому водоника.

                                               

Седиментациона равнотежа

Седиментациона равнотежа је аналитички метод за мерење моларне масе протеина, и за проучавање међусобних интеракција протеина. Заснива се на ултрацентрифуги. Када се микроскопске честице размуте у растварачу, након извесног времена успоставиће се ...

                                               

Скенирајући тунелски микроскоп

Скенирајући тунелски микроскоп је веома моћна технологија за снимање површине и карактеризацију материјала са могућношћу постизања атомске резолуције. СТМ је заснована на квантно-механичком ефекту тунеловања електрона. Када се зашиљен врх од пров ...

                                               

Смеша

Смеша је скуп две или више различите елементарне супстанце, за разлику од чистих супстанци које сачињава само један елемент или једно једињење.

                                               

Спектар зрачења

Спектар је слика апсорбованог, емитованог или рефлектованог зрачења уређеног по енергијама, таласним дужинама или фреквенцијама. Подразумева се да је у питању електромагнетно зрачење, мада има изутетака, као на пример код масене спектрометрије гд ...

                                               

Спектрохемија

Спектрохемија је дисциплина физичке хемије која се бави испитивањем особина материје помоћу електромагнетних таласа. Заснива се на томе да особине емитованих или апсорбованих таласа зависе од физичкохемијских особина материје. Ако се та зависност ...

                                               

Стандардни услови за температуру и притисак

У хемији термин нормални услови обележавају температуру од тачно 0°C и притисак од 1 atm. Ове вредности су приближне температури мржњења воде и атмосферском притиску на нивоу мора. Температура и ваздушни притисак могу варирати од једног места до ...

                                               

Степен дисоцијације

Степен дисоцијације је однос броја дисосованих молекула датог хемијског једињења, и укупног броја молекула тог једињења у систему. То може бити у раствору, гасу или растопу а дисоцијација може бити електролитичка, спонтана, термичка итд. Степен д ...

                                               

Течност

Течности су материје течног агрегатног стања. Такве материје немају сталан облик, али имају сталну запремину, јер су привлачне силе међу њиховим честицама слабије па се могу слободније кретати. Течности, према томе, лако мењају облик односно зауз ...

                                               

Тешка вода

Тешка вода је прилично слободан назив који се најчешће односи на деутеријум оксид, D 2 O или 2 H 2 O. Њене физичке и хемијске особине су веома сличне особинама лаке воде, H 2 O. Водонични атоми у молекулу потичу од тежег изотопа, деутеријума, чиј ...

                                               

Топлота реакције

Енталпија је мера тоталне енергије термодинамичког система. Она се састоји од унутрашње енергије, која је енергија неопходна да би се формирао систем, и количине енергије потребне да би се обезбедио простор за систем потискивањем његове околине, ...

                                               

Фарадејева константа

Фарадејева константа, F, је кључна величина у електрохемији а представља количину наелектрисања једног мола електрона. Назив је добила по Мајклу Фарадеју који је први формулисао законе електролизе у којима ова константа има кључну улогу. Повезана ...

                                               

Флуид

Флуид је термин из физике који означава материју која се непрестано деформише под утицајем неког тангенцијалног напона. Флуиди су фазе материје и укључују течности и гасове, а тај заједнички назив указује на њихова заједничка својства, притом не ...

                                               

Флуоресцентно резонантни енергетски трансфер

Флуоресцентно резонантни енергетски трансфер је пренос кванта енергије са места апсорпције на место искоришћења у молекулу, или у систему молекула, без емитовања зрачења, кроз резонантну интеракцију између хромофора преко растојања које је знатно ...

                                               

Фотојонизација

Фотојонизација се не одиграва при свим сударима атома или молекула са фотоном. Вероватноћа фотојонизације је везана са фотојонизационим ефикасним пресеком, који зависи од енергије фотона и енергије честице са којом фотон интерагује. За фотон чија ...

                                               

Фотолиза

Фотолиза или фотодисоцијација је хемијска реакција при којој се хемијска једињења разлажу под дејством фотона електромагнетног зрачења. За овај процес принципијелан значај има тзв. енергија активације- својство молекула који учествује у процесу, ...

                                               

Хемијска равнотежа

Хемијска равжнотежа је стање у реакционом систему при којем се концентрације реактаната и продуката не мењају током времена. До равнотеже обично долази када се код повратних хемијских реакција брзине ракција у оба смера изједначе. То не значи да ...

                                               

Anharmoničnost

Anharmoničnost u klasičnoj mehanici predstavlja odstupanje od harmonijskog oscilatora. Oscilator koji ne osciluje harmonijski zove se anharmonični oscillator, pri čemu se sistem može aproksimovati na harmonijski oscillator, a anharmoničnost se mo ...

                                               

Elektrohemija

Elektrohemija je grana hemije koja proučava procese i ravnoteže u rastvorima i rastopima elektrolita, kao i procese koji se dešavaju na granici izmedu električnog provodnika i elektrolita pri kojima dolazi do prenosa elektrona izmedu elektrode i ...

                                               

Femtohemija

Femtohemija je oblast fizičke hemije koja izučava hemijske reakcije na ekstremno kratkim vremenskim intervalima, aproksimativno 10 –15 sekondi. Koraci u nekim reakcijama se odvijaju na femtosekundnoj skali. Postoje reakcije koje odvijaju i na ato ...

                                               

Gel

Gel je čvrst želatinozni mekani materijal koji može da ima svojstva u opsegu od mekog i slabog do tvrdog i žilavog. Gelovi su definisani kao znatno razblaženi umreženi sistem, koji ne manifestuje protok kad je u stabilnom stanju. Po težini, gelov ...

                                               

Hemijska termodinamika

Hemijska termodinamika je studija medusobnih odnosa toplote i rada pri hemijskim reakcijama ili fizičkim promenama stanja u okviru zakona termodinamike. Hemijska termodinamika obuhvata ne samo laboratorijska merenja raznih termodinamičkih svojsta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →