ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140                                               

Политичка карта

Политичка карта је географска карта Земљине површине или њених појединих делова, на којој су означене границе држава и других административно-територијалних целина.

                                               

Поморске карте

Поморске карте су важан извор за географска истраживања, а могу се користити и у настави географије као наставно средство. Према класификацији тематских карата, с обзиром на садржај, поморске карте припадају групи техничких карата, намењених најв ...

                                               

Unutrašnji sistem pozicioniranja

Sistem unutrašnjeg pozicioniranja sistem je za lociranje objekata ili ljudi unutar zgrade koristeći radio talase, magnetna polja, zvučne signale ili druge senzorne informacije prikupljene pomoću mobilnih uredaja. Na tržištu postoji nekoliko komer ...

                                               

Апсолутна висина

Апсолутна висина или надморска висина је висина неке тачке на Земљи у односу на референтну површ геоида. У географији се дефинише као растојање у метрима по вертикали, од средњег нивоа површине океана до неке тачке на Земљиној површини. Код описи ...

                                               

Методологија географије

Методологија географије је научна дисциплина, део опште географије која се бави методама истраживања у географији, као и начинима спознаје укупне географске стварности. Заснована је на дијалектичком материјализму, као најопштијем методу за проуча ...

                                               

Релативна висина

Релативна висина је разлика између апсолутних висина две тачке на Земљиној површини. Израчунава се простим упоређивањем добијених података за посматране јединице. Релативна висина се најчешће изражава за вулкане, који се налазе на невулканским ос ...

                                               

Анексија

Анексија је присвајање туђе земаљске области; промена суверености над једној области или делом области. Анектирану област не везују више уговори које је закључила ранија држава, већ уговори које је закључила држава што врши анексију. Изузетак се ...

                                               

Пол Видал де ла Блаш

Пол Видал де ла Блаш је био француски географ и геополитичар, оснивач географског посибилизма и један од најважнијих оснивача модерне географије.

                                               

Главни град

Главни град се уобичајено зове и престоница, али престонице стварно постоје само у монархијама, то јест државама које имају владарски престо. Републике немају престонице него главне градове. Главни град одређује се на следеће начине: Обично се гл ...

                                               

Град-држава

Град-држава је независна или аутономна целина, која није административно део друге локалне власти, чија се територија састоји од града и по могућству и од околних области. Град-држава такође може бити дефинисан и као средишњи град са околним сели ...

                                               

Држава у држави

Држава у држави је политичка ситуација у држави када унутрашњи органи, као што су оружане снаге и цивилне власти, дјелују самостално и без контроле цивилног политичког руководства. Иако држава у држави може бити завјереничке природе, "дубока држа ...

                                               

Етничка група

Етничка група или етнија / народ друштвено је дефинисана категорија људи који се међусобно идентификују на основу заједничких предака, те националних, друштвених или културолошких сличности.‍‍ За разлику од већине других статуса социјалних група, ...

                                               

Жупа (административна област)

Жупа је словенска реч која означава добро настањену и култивисану територијалну област, "везану неком долином, пределом, ограниченим брдима". Као и село, жупа је реч старијег словенског порекла. У Србији, пример оваквих административних области с ...

                                               

Конститутивна земља

Конститутивна земља је земља која је дио већег политичког ентитета, као што је суверена држава. Термин конститутивна земља нема дефинисано правно значење, већ се користи за једноставно описивање земље која је конститутивни дио нечег другог.

                                               

Континенталне земље

Континенталне земље су земље које немају излаз на отворено море или океан. У свету постоје 44 земље које немају излаз на отворено море. Свет је дом за преко 250 различитих земаља, а њих 195 се сматрају сувереним државама. Највећи број ових земаља ...

                                               

Народ

Народ је вишезначни појам, који у зависности од контекста употребе може означавати различите врсте људских заједница. Према терминолошкој класификацији у области друштвених наука, разликују се два основна значења овог појма: народ као етнос и нар ...

                                               

Нација

Нација је вишезначни политички појам, којим се у зависности од контекста употребе могу означавати различите врсте људских заједица. У политичкој теорији и пракси, разликују се две основне врсте нација, као посебних народних заједница чије припадн ...

                                               

Организација афричког јединства

Организација афричког јединства, ОАЈ је организација основана 25. маја 1963. у граду Адис Абеби. Распуштена је 9. јула 2002. Распустио ју је Табо Мбеки, а заменила ју је Афричка унија. Основана је ради борбе за потпуну деколонизацију Африке, али ...

                                               

Фридрих Рацел

Фридрих Рацел био је немачки географ и етнограф, зачетник антропогеографије, познат по термину Lebensraum, који је увео у географску науку.

                                               

Регионална држава

Регионална држава је унитарна држава у којој је власт децентрализована на нижим административним нивоима, регионима. Региони су средњи ниво власти између државног и локалног нивоа. Овде се у фокус ставља регионализација унитарне државе преношењем ...

                                               

Свештеничка држава

Свештеничка држава је форма државе чији је шеф државе уједно и предводник одредог вјерског тијела. Примјер ове врсте државе је Ватикан, чији је шеф државе папа, поглавар католичке цркве. Неке друге државе, на примјер Андора, функционишу са полусв ...

                                               

Суверена држава

Суверена држава је држава са дефинисаном територијом која има унутрашњи и спољашњи суверенитет, стално становништво, владу, независност од других држава и капацитет да уђе у међународне односе са другим сувереним државама. Влада суверене државе д ...

                                               

Унитарна држава

Једноставна или унитарна држава је израз који се користи за сваку ону државу која у државноправном, односно уставноправном смислу представља недељиву целину, односно у којој постоји само једна власт која је носилац државног суверенитета. Унитарне ...

                                               

Cesija

Cesija je pojam iz oblasti prava, koji predstavlja ustupanje, odnosno prenos potraživanja ili prava poverioca, cedenta, na drugo lice, o čemu dužnik mora biti obavešten. Ustupanje se vrši pismenom izjavom cedenta, odnosno neformalnim ugovorom ili ...

                                               

Prekinute državne teritorije

Prekinute državne teritorije su slučaj u više država sveta. Ne računaju se ostrva i arhipelazi, koliko god bili udaljeni od glavnog dela. Ne računaju se ni posedi na Antarktiku.

                                               

Бастид

Бастид је заједничко име за преко 600 нових градова који су основани на југозападу Француске у периоду од 1222. до 1373. године у периоду између крсташког похода против катара и Стогодишњег рата. Земљопоседници су помагали развој бастида, што им ...

                                               

Вртни град

Вртни град је концепт у урбаном и просторном планирању који је први пут изложен 1898. године у књизи Ебенизера Хауарда Сутра: миран пут ка стварној реформи, да би 1902. године аутор објавио незнатно измењено издање ове књиге под називом Вртни гра ...

                                               

Константинос Доксијадис

Константинос Апостолос Доксијадис је био грчки архитекта који се бавио тематиком насеља у простору. Оснивач је екистике - научне дисциплине о насељима. Доксијадис је дипломирао 1935. године на Техничком универзитету у Атини, чиме је добио звање и ...

                                               

Zoniranje

Zoniranje je metoda urbanističkog planiranja u kojoj opština ili drugi nivo vlasti deli zemljište na područja koja se nazivaju zonama, unutar kojih je odredeno korišćenje zemljišta dozvoljeno ili zabranjeno. Zone se mogu definisati za namensku up ...

                                               

Инфраструктура

Инфраструктура је израз који се у најширем смислу користи у друштвеним наукама како би се описали помоћни делови неког ширег система који без њих не би могао да нормално функционише. Генерална дефиниција инфраструктуре је мрежа ресурса "где је си ...

                                               

Емилијан Јосимовић

Емилијан Јосимовић је био први српски урбаниста, први професор архитектуре у Србији, познат по изради првог урбанистичког плана Београда 1867. године.

                                               

Комасација

Комасација је скуп мера из области просторног планирања, права, технике, економије, геодезије и пољопривреде, које државни органи спроводе на земљишној територији зарад поспешивања услова живота и експлоатације пољопривредног земљишта. Комасација ...

                                               

Међународно удружење за регионалне науке

Међународно удружење за регионалне науке је међународна организација на глобалном нивоу која окупља стручњаке и институције које се баве темом регионалног развоја. Организација је основана 1954. године као међународна заједница научника заинтерес ...

                                               

Међународно удружење урбаних и регионалних планера

Међународно удружење урбаних и регионалних планера је међународно невладино удружење стручњака који се баве просторним и урбанистичким планирањем. Удружење је основано 1965. године, а педесет година касније има чланове из више од 80 земаља. ISOCA ...

                                               

Нова урбана агенда

Нова урбана агенда је документ усвојен 20. октобра 2016. године у Киту на конференцији Уједињених нација Хабитат III о урбаном развоју и становању. Циљ конференције Хабитат III је остаривање Циља одрживог развоја 11 који тежи ка томе да градови д ...

                                               

Нови градови

Нови градови су концепт у урбаном и просторном планирању који се развијао у 20. веку. Односи се на градове који су настали плански на терену на коме претходно није постојало градско насеље. Многе престонице су настале као нови градови: Јамусукро ...

                                               

Перспектива просторног развоја Европске уније

Перспектива просторног развоја Европске уније је документ Европске комисије одобрен на неформалном састанку министара задужених за просторно планирање у Потсдаму у мају 1999. године. Овај документ је плод десетогодишњег рада и састанака који су с ...

                                               

Предграђе

Предграђе је назив за насеље претежно стамбеног карактера. Оно се најчешће сматра засебним насељем у непосредном окружењу града, са којим је у функционалној вези, али и стамбена целина у оквиру града. Преграђа такође често одликује мања густина н ...

                                               

Просторни план општине

Просторни план општине је документ просторног планирања на нивоу општине. За градске општине се не раде посебни просторни планови, него се ради просторни план за читаво административно подручје града. Просторним планом општине или града се одређу ...

                                               

Просторни план подручја посебне намене

Просторни планови подручја посебне намене су врста просторних планова у земљама бивше Југославије који се доносе за подручја са специфичним обележјима. У Републици Српској се ови планови називају просторни планови подручја. Подручја са специфични ...

                                               

Просторни план Републике Србије

Просторни план Републике Србије је документ просторног планирања који се доноси за територију читаве државе. Остали плански документи морају бити у складу са Просторним планом Републике Србије. ППРС се доноси за период од најмање 10, а највише 25 ...

                                               

Просторни план Републике Српске

Просторни план Републике Српске за период до 2025. године израђен је 2015. године као стратешки документ из области просторног планирања за територију Републике Српске. Овај трећи по реду Просторни план Републике Српске усвојила је Народна скупшт ...

                                               

Просторни план Црне Горе

Просторни план Црне Горе за период до 2020. године је израђен на основу одлуке Скупштине Црне Горе из 2001. године и усвојен 2008. године. Овај документ представља стратешки документ просторног планирања на националном нивоу за територију Црне Го ...

                                               

Просторно планирање

Просторно планирање се бави организацијом, уређењем и опремањем неког простора како би становници тог простора квалитетније живели. Европска повеља о просторном планирању из 1983. године са Европске конференције министара просторног планирања ЦЕМ ...

                                               

Регионални просторни план

Регионални просторни план је плански документ који спада у инструменте просторног планирања на основу кога се одређују смернице за организацију, уређење и коришћење простора на регионалном нивоу. Регионални просторни планови се односе на просторн ...

                                               

Социологија града

Социологија града или урбана социологија је посебна социолошка дисциплина која се бави проучавањем друштвеног живота и људске интеракције у градским подручјима. Она проучава структуре, процесе, промене и проблеме у граду, те на тај начин допринос ...

                                               

Стратегија просторног развоја Србије

Стратегија просторног развоја Републике Србије дефинише оријентацију Републике Србије у области планирања и уређења простора. Стратегијом се за делове територије Републике Србије дефинише имплементација државне политике планирања и уређења просто ...

                                               

Територијална агенда

Територијална агенда је нови кровни документ Европске уније из области просторног планирања. Овај документ је уследио након доношења и постепене имплементације Перспективе просторног развоја ЕУ из 1999. године, Водећих смерница за просторни разво ...

                                               

Управљање земљиштем

Управљање земљиштем може бити дефинисано као процес управљања коришћења и развоја земљишних ресурса на принципима одрживог развоја. Земљишни ресурси се користе у различите сврхе које су често у међусобној зависности а такође могу да имају сукобље ...

                                               

Urbana poljoprivreda

Urbana poljoprivreda, urbano ratarstvo, ili urbano baštovanstvo je praksa kultiviranja, prerade i distribucije hrane u ili oko urbanih oblasti. Urbana poljoprivreda takode može da obuhvata stočarstvo, akvakulturu, poljoprivredno-šumarstvo, urbano ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →