ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Гранична вредност функције

Гранична вредност функције је један од основних појмова математичке анализе који се тиче понашања функције у околини неке вредности независне променљиве. Помоћу граничне вредности функције дефинишу се појмови непрекидности, извода и одређеног инт ...

                                               

Дефиниције непрекидности

Дефиницију на ε − δ {\displaystyle \varepsilon -\delta } језику је дао Коши и та дефиниција је везана је за функције реалних бројева. Посматрајмо функцију f: X → R, X ⊆ R {\displaystyle f:X\rightarrow \mathbb {R},X\subseteq \mathbb {R} }. Нека је ...

                                               

Дискретна косинус трансформација

Дискретна косинус трансформација трансформише неки сигнал са реалним вредностима у амплитуде основног тона и његових хармоника. Има много сличности са дискретном Фуријеовом трансформацијом, а може се посматрати и као њен специјалан случај. Своју ...

                                               

Дискретна Фуријеова трансформација

Дискретна Фуријеова трансформација или ДФТ јесте Фуријеова трансформација дискретног и коначног сигнала. Дискретна Фуријеова трансформација је тиме и специјални облик Z-трансформације код које се z налази на јединичном кругу. Често се користи при ...

                                               

Diferencijalna geometrija

Diferencijalna geometrija je matematička disciplina koja se bavi izučavanjem geometrijskih svojstava prostora na kojima se mogu primenjivati metode diferencijalnog računa, integralnog računa, linearne algebre i multilinearne algebre u izučavanju ...

                                               

Екстремум функције

Екстремум функције је назив за максимуме или минимуме функције на посматраном интервалу. Разликују се глобални или апсолутни и локални екстремуми, у зависности од тога да ли је нека вредност екстремална за цео домен функције, или за неки мањи пос ...

                                               

Ермитска функција

У математичкој анализи, ермитска функција је комплексна функција са својством да је њена комплексно конјугована вредност једнака оригиналној функцији чија променљива има супротан знак: f − x = f x ¯ {\displaystyle f-x={\overline {fx}}} за свако x ...

                                               

Извод

                                               

Извод инверзне функције

У математици, инверз функције y = f {\displaystyle y=f} је функција која, на неки начин, "поништава" ефекат функције f {\displaystyle f}. Инверзна функција функције f {\displaystyle f} се означава као f − 1 {\displaystyle f^{-1}}. Изрази y = f и ...

                                               

Инфимум и супремум

Инфимум је појам из математике, теорије скупова, и у основи представља највеће доње ограничење неког скупа X. Супремум, аналогно, представља најмање горње ограничење неког скупа.

                                               

Јакобијан

Јакобијева матрица је матрица парцијалних извода првог реда неке функције и има облик: J F M = ∂ f 1 ∂ x 1 ⋯ ∂ f 1 ∂ x n ⋮ ⋱ ⋮ ∂ f m ∂ x 1 ⋯ ∂ f m ∂ x n. {\displaystyle J_{F}\leftM\right={\begin{pmatrix}{\dfrac {\partial f_{1}}{\partial x_{1}}}&a ...

                                               

Јенсенова неједнакост

Јенсенова неједнакост је генерализација неколико познатих и мање познатих неједнакости. Названа је по данском математичару Јохану Јенсену, који ју је доказао је 1906. године. Из ње произилазе многе неједнакости, попут Неједнакости између геометри ...

                                               

Коначна разлика

                                               

Кошијева теорема о средњој вредности

Кошијева теорема се прецизно формулише на следећи начин: Ако су функције f {\displaystyle f} и g {\displaystyle g}: g ′ x ≠ 0 {\displaystyle gx\neq 0} непрекидне на затвореном интервалу }, диференцијабилне на отвореном интервалу a, b {\displaysty ...

                                               

Лагранжова теорема

Лагранжова теорема је једна од основних теорема диференцијалног рачуна и уопште математичке анализе. Често се још назива и теорема о средњој вредности диференцијалног рачуна.

                                               

Лапласова трансформација

Лапласова трансформација је интегрална трансформација, која дату каузалну функцију f пресликава из временског домена у функцију F у комплексном спектралном домену. Лапласова трансформација, иако је добила име у његову част, јер је ову трансформац ...

                                               

Џон Ензор Литлвуд

Џон Ензор Литлвуд био је британски математичар, најпознатији по резултатима достигнутим у сарадњи са Годфријем Харолдом Хардијем.

                                               

Лопиталово правило

                                               

Мера (математика)

У математици, појам мере генерализује појмове као што су дужина, површина и запремина. Неформално, ако је дат неки базни скуп, мера је свака конзистентна додела величина подскуповима базног скупа. Зависно од примене, величина подскупа се може инт ...

                                               

Монотоност функције

Монотоност функције у математици означава њено својство да јој се са порастом вредности аргумента вредности нижу од већих ка мањим или од мањих ка већим. Графички представљено, ово даје линију која изгледа као узлазна или силазна линија, а функци ...

                                               

Непрекидна функција

Интуитивно, непрекидна функција је она функција, која за довољно мале промене вредности аргумента има произвољно мале промене вредности функције. Такође, интуитивно, непрекидну функцију замишљамо као функцију чији график можемо нацртати не подижу ...

                                               

Непрекидна Фуријеова трансформација

                                               

Околина (математика)

У топологији и сродним математичким областима, околина је један од основних појмова у тополошком простору. Интуитивно говорећи, околина тачке је скуп који садржи тачку у коме можемо да се померамо мало, да не напустимо скуп. Овај концепт је блиск ...

                                               

Парност функције

У математици, парне функције и непарне функције су математичке функције које задовољавају одређене релације симетричности. Важне су у математичкој анализи, посебни у теорији степених редова и Фуријеових редова. Назване су по парности степена њихо ...

                                               

Прекиди функције

У математичкој анализи, за функцију се каже да има прекид у некој тачки x 0 ако није непрекидна у x 0. Функцију која има прекид се може замислити тако да када се црта њен график, мора се подићи оловка са папира да би се нацртао цео график. Ово об ...

                                               

Реална анализа

Реална анализа је грана математичке анализе која се бави скупом реалних бројева. Прецизније, она се бави аналитичким својствима реалних функција и низова, укључујући конвергенцију лимесе низова реалних бројева, непрекидност, диференцијабилност и ...

                                               

Седласта тачка

Седласта тачка или превојна тачка је тачка х из домена функције у којој су први и други изводи једнаки нули, а затим су нули једнаки и сви изводи до n-1-ог реда, где је n непаран број. Функција у седластој тачки прелази из минимума у максимум или ...

                                               

Таблица извода

Једна од главних операција у математичкој анализи је налажење извода. Ова табела даје списак извода многих функција. Ознаке f и g представљају диференцијабилне функције реалних бројева, а c је реалан број. Ове формуле су довољне да се диференцира ...

                                               

Тангента

Тангента је права у геометрији која у датој тачки додирује криву. Пример су железничке шине, које точак воза само додирују у тачки. Тангента и крива имају у тачки додира исти правац. У случају круга, све праве у истој равни могу бити секанте, тан ...

                                               

Тејлоров полином

                                               

Тејлорова формула

Тејлорова формула, која је добила име по математичару Бруку Тејлору, користи се за приближно израчунавање функција у околини неке одређене тачке уз помоћ Тејлорових полинома.

                                               

Тригонометријске функције

                                               

Годфри Харолд Харди

Годфри Харолд Харди био је енглески математичар познат по својим достигнућима у теорији бројева и математичкој анализи. Он је обично познат онима изван области математике по свом есеју из 1940. о естетици математике, који се често сматра једним о ...

                                               

Filter (matematika)

U matematici, filter je poseban podskup parcijalno uredenog skupa. Filteri se javljaju u teoriji uredenja i teoriji mreža, a takode i u topologiji, gde su i nastali. Dualan pojam pojmu filtera je ideal.

                                               

Теорија вероватноће

Теорија вероватноће је грана математике која се бави анализом случајних феномена. Кључни објекти који се разматрају у теорији вероватноће су случајне променљиве, стохастички процеси, и догађаји: математичке апстракције недетерминистичких догађаја ...

                                               

Višestruki integral

                                               

Математичка географија

Математичка географија је физичкогеографска дисциплина која проучава Земљу као небеско тело, њен положај и кретање у васиони, као и последице тог положаја и кретања на географска обележја Земље. Може се тумачити као и примена математичких метода ...

                                               

Нутација

Нутација је невелико колебање Земљиног обртања које углавном настаје услед периодичних измена положаја равни Месечеве орбите и Земљине теже према Месецу. Период нутације траје око 18.6 година.

                                               

Паралакса

Паралакса привидна је промена положаја објекта у односу на позадину услед разлике у положају двају посматрача, промене положаја посматрача или услед кретања посматрача великим брзинама. Квантитативно, паралакса је угао између две линије вида при ...

                                               

Precesija

Precesija je pravilna promena smera ose rotirajućeg tela koja nastaje kada na telo deluje spoljašnji moment sile. Promena ugaone količine kretanja ima smer momenta sile i vektorski se sabira s trenutnom ugaonom količinom kretanja. Pojava je opaže ...

                                               

Аксиоматски систем

У математици, аксиоматски систем је било који скуп аксиома из којих се неке или све аксиоме могу користити у вези са логичким извођењем теорема. Математичка теорија се састоји од аксиоматског система и свих изведених теорема. Аксиоматски систем к ...

                                               

Геделова теорема о потпуности

Геделова теорема о потпуности је теорема математичке логике коју је доказао Курт Гедел у својој докторској дисертацији 1929. и касније у раду објављеном 1930. У свом најпознатијем облику, она тврди да је у предикатском рачуну првог реда свака лог ...

                                               

Klinijeva algebra

U matematici, Klinijeva algebra je jedna od sledeće dve stvari: Algebarska struktura koja generiše operacije poznate iz regularnih izraza. Preostali deo ovog članka slaže se sa idejom Klinijeve algebre. Granična distributivna mreža sa involucijom ...

                                               

Логика првог реда

Логика првог реда или предикативни рачун првог реда је формални систем који се користи у математици, филозофији, лингвистици и рачунарству. Овде ћемо изложити само основни и најформалнији део нужан као потпора чланцима теорије скупова.

                                               

Логички систем

У формалној логици, формални систем се састоји од формалног језика и скупа правила извођења и аксиома. Ове компоненте могу да се називају дедуктивним системом или дедуктивним апаратом. Формални систем се користи за извођење једног израза из једно ...

                                               

Негацијска нормална форма

Логичка формула је у негацијској нормалној форми ако се негације јављају само уз атомичке исказне формуле, а у формули се јављају само везници { ¬, ∨, ∧ {\displaystyle \lnot,\lor,\land } }. У класичној логици свака формула може да се преведе у ов ...

                                               

Пеанове аксиоме

У математичкој логици, Пеано аксиоми такође познати као Дедекинд-Пеано аксиоми или Пеано постулати, су аксиоми за природне бројеве које је у 19 веку издао Ђузепе Пеано, италијански математичар. Ови аксиоми су се користили непромењени у бројевима ...

                                               

Противречност

Противречност је саставни део математичког доказа, који потврђује да претпоставка којом је почет доказ није математички тачна. Заснива се на идеји да у једном конкретном математичком моделу међусобно демантујући искази A {\displaystyle A} и ¬ A { ...

                                               

Структурна индукција

Структурна индукција је пример метода која се користи у математичкој логици, рачунарској науци, теорији графа, и неким осталим пољима математике. То је генерализација математичке индукције над природним бројевима, и може бити још генерализована д ...

                                               

Теорија израчунљивости (рачунарство)

Теорија израчунљивости, такође се зове и теорија рекурзије, је грана математичке логике, информатике и теорије израчунљивости је настала 1930-их са проучавањем израчунљивих функција и Тјурингових степена. Основна питања упућена теорији рекурзије ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →