ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Очекивана вредност

У теорији вероватноће, очекивана вредност дискретне случајне променљиве је збир вероватноћа за сваки исход помножен вредношћу тог исхода. Очекивана вредност представља просечну вредност која се очекује ако се случајни експеримент понови велики бр ...

                                               

Паскалова опклада

Паскалова опклада је филозофски аргумент који је формулисао француски филозоф, математичар и физичар из седамнаестог века, Блез Паскал. Он претпоставља ситуацију у којој људи могу да се кладе на то да Бог постоји или да Бог не постоји. Паскал твр ...

                                               

Принцип укључења и искључења

                                               

Prostor verovatnoće

U teoriji verovatnoće, prostor verovatnoće ili triplet verovatnoće {\displaystyle } je matematička konstrukcija kojom se modeluju procesi stvarnog sveta koji se sastoje od stanja koja se randomno javljaju. Prostor verovatnoće je konstruisan sa od ...

                                               

Простор елементарних исхода

У теорији вероватноће, простор елементарних исхода, који се обично означава као S, Ω или U, неког експеримента је скуп свих могућих исхода. На пример, при бацању новчића, простор елементарних исхода је скуп {писмо, глава}. Ако се бацају две шесто ...

                                               

Расподела вероватноће

У теорији вероватноће и статистици, расподела вероватноће је математичка функција која даје вероватноћу појаве различитих могућих исхода у експерименту. У техничком смислу, дистрибуција вероватноће је опис рандомне појаве у погледу вероватноће до ...

                                               

Случајна променљива

Случајна променљива, рандомна променљива, рандомни квантитет или стокастичка променљива је функција дефинисана на ансамблу могућих исхода случајног процеса. Формални математички третман рандомне променљиве је тема теорије вероватноће. У том конте ...

                                               

Стандардна девијација

Стандардна девијација је у статистици апсолутна мера дисперзије у основном скупу. Она нам говори, колико у просеку елементи скупа одступају од аритметичке средине скупа. Означава се грчким словом сигма, σ. Формула за њено израчунавање је: σ = 1 N ...

                                               

Теорема бесконачног мајмуна

Теорема бесконачног мајмуна тврди да ће мајмун ударајући насумично по тастатури писаће машину у бесконачном временском периоду готово сигурно исписати дати текст, као што су сабрана дела Вилијама Шекспира. У овом контексту, "скоро сигурно” је мат ...

                                               

Условна вероватноћа

У теорији вероватноће, условна вероватноћа догађаја A {\displaystyle \scriptstyle A} у односу на догађај B {\displaystyle \scriptstyle B}, се дефинише као вероватноћа да је испуњен догађај A {\displaystyle \scriptstyle A} ако је испуњен догађај B ...

                                               

Функција расподеле

Функција расподеле, функција дистрибуције или кумулативна расподела вероватноће је функција у теорији вероватноће у ознаци F x која за сваки реалан број x, одређује вероватноћу да је случајна променљива X узела вредност мању од или једнаку x: x → ...

                                               

Теорија игара

Теорија игара се може дефинисати или као грана примењене математике која се служи моделима за проучавање међусобног утицаја и дејства формалних импулсивних структура или као грана економске теорије која се бави анализом процеса одлучивања мањег б ...

                                               

Алгоритми за решавање Судокуа

Судоку слагалица се састоји из 81 ћелије и оне се налазе у мрежи 9x9 која је подељена у 9 зона, где се у свакој зони налази по 9 ћелија. Свака ћелија може да садржи број од један до девет, сваки број се може наћи само једном у свакој зони. На сам ...

                                               

Екстензивна форма игре

Екстензивна форма игре је спецификација игре у теорији игара. Ова форма представља игру као стабло. Сви чворови представљају свеа могућа стања игре. Игра почиње из јединственог почетног чвора, и тече кроз стабло дуж путање коју одређују играчи, д ...

                                               

Затвореникова дилема

Дилема затвореника представља један од мисаоних проблема у грани математике, теорији игара. Овај експеримент служи за проучавање стратегија понашања две стране које се налазе у ситуацији када између њих нема комуникације, и свака страна мора да н ...

                                               

Зобристово хеширање

Зобристово хеширање је хеш функција која се користи у компјутерским програмима који играју апстрактне игре на табли, као што су Шах и "Go", за имплементацију табеле транспозиције, специјалну врсту хеш табеле која се индексира према позицијама на ...

                                               

Минимакс (алгоритам)

Минимакс је правило одлука који се користи у теорији одлучивања, теорији игара, статистици и филозофији за минимизирање могућих губитака у најгорим случајевима. Алтернативно, може се посматрати као максимизирање минималне добити. Првобитно је фор ...

                                               

Монтихолов парадокс

Монтихолов парадокс је мозгалица, у облику слагалице вероватноће, слободно заснован на америчком телевизијском квизу Хајде да се договоримо и назван по свом оригиналном домаћину, Монти Холу. Проблем је првобитно постављен у писму Стива Селвина у ...

                                               

Негамакс алгоритам

Негамакс претрага је варијанта минимакс претраге која се ослања на нулту-суму приликом игре у којој учествују два играча. Овај алгоритам се заснива на чињеници да је максa, б = -мин-a, -б како би се поједноставила имплементација минимакс алгоритм ...

                                               

Нешов еквилибријум

У теорији игара, Нешов еквилибријум је концепт решења игре која укључује два или више играча, код ког се подразумева да сваки играч зна стратегије еквилибријума осталих играча, и ниједан играч ништа не може да добије тако што само он промени свој ...

                                               

Нормална форма игре

У теорији игара, нормална форма је начин за описивање игре. За разлику од екстензивне форме, нормална форма сама по себи не представља игру графички, већ у виду матрице. Овај приступ може да буде кориснији за идентификовање стриктно доминираних с ...

                                               

Нулта сума

У теорији игара и економској теорији, нулта сума представља ситуацију у којој добитак или губитак једног учесника тачно одговара губицима или добицима другог учесника. Другим речима, ако се укупни добици свих учесника саберу, а затим одузму сви г ...

                                               

Симетрична игра

У теорији игара, симетрична игра је игра у којој добитак при игрању одређене стратегије зависи само од стратегија које остали играчи користе, а не и од тога који играч користи посматрану стратегију. Ако би могли да се промене идентитети играча бе ...

                                               

Стратегија (теорија игара)

У теорији игара, играчева стратегија, у игри или пословној ситуацији је комплетан план деловања за сваку ситуацију која може да искрсне; она у потпуности одређује играчево понашање. Играчева стратегија одређује потез који ће играч да одигра у сва ...

                                               

Lemke-Hauson algoritam

Lemke-Hauson algoritam je algoritam za računanje Nešovog ekvilibrijuma dvomatrične igre. Tvrdi se da je ovo "najbolji poznati kombinatorni algoritam za pronalaženje Nešovog ekvilibrijuma".

                                               

Теорија скупова

                                               

Конструктибилни универзум

Да би се могао у потпуности разумети овај чланак, потребно је прво прочитати чланак Теорија скупова континуума, те чланке који му претходе. У ЦФ теорији појам скупа није дефинисан већ представља основни концепт. Ово за последицу има да нека питањ ...

                                               

Аксиома избора

У математици, аксиома избора, или АИ, је аксиома теорије скупова. Неформално речено, аксиома тврди да је за било коју дату групу посуда, од којих се у свакој налази најмање по један предмет, могуће изабрати по тачно један предмет из сваке посуде, ...

                                               

Алеф број

У математичкој теорији скупова, алеф бројеви представљају бројеве који се користе да означе кардиналност бесконачних скупова. Њихова ознака је хебрејско слово алеф. Кардиналност скупа природних бројева је ℵ 0 {\displaystyle \aleph _{0}} алеф-нула ...

                                               

Бијекција

У математици, за функцију f из скупа X у скуп Y се каже да је бијективна ако за свако y из Y постоји тачно једно x из X, такво да је f = y. Другим речима, f је бијекција ако је уједно и 1-1 инјекција и на сурјекција између ова два скупа. На приме ...

                                               

Декартов производ

У математици, Декартов производ је директни производ скупова. Име је добио по француском математичару Декарту, захваљујући чијем заснивању аналитичке геометрије је постављен темељ за овај концепт. Посебно, Декартов производ два скупа X нпр. скуп ...

                                               

Еквипотенција

За два скупа A и B каже се да су еквипотентни или да имају исту моћ ако и само ако постоји бијекција f: A→B, и обично се означава са A ≈ B. Релација ≈ је релација еквиваленције, односно за све скупове важи: рефлексивност: А≈А симетричност: А≈B ⇒ ...

                                               

Затвореност (математика)

У математици, за скуп се каже да је затворен у односу на неку операцију ако та операција над члановима скупа даје као резултат поново члана тог скупа. На пример, реални бројеви су затворени у односу на одузимање, али природни бројеви нису: 3 су 7 ...

                                               

Инверзна функција

У математици, ако функција ƒ пресликава скуп A на скуп B, онда је њена инверзна функција ƒ -1 таква да пресликава скуп B на скуп A и то тако да сложена функција f ∘ f − 1 {\displaystyle f\circ f^{-1}} пресликава сваки елемент скупа A на самог себ ...

                                               

Инјективно пресликавање

У математици, инјективно пресликавање или инјективна функција је функција која различите аргументе пресликава у различите вредности. Прецизније речено, за функцију f се каже да је инјективна ако пресликава свако различито x из свог домена у разли ...

                                               

Kantorova teorema

U elementarnog teoriji skupova, Kantorova teorema je fundamentalni rezultat koji tvrdi da je za bilo koji skup A {\displaystyle A}, skup svih podskupova od A {\displaystyle A} {\displaystyle {\mathcal {P}}}) ima strogo veću kardinalnost od samog ...

                                               

Конвексни омотач

Конвексни омотач скупа тачака Х еуклидског простора или еуклидске равни је математички појам који означава најмањи конвексни скуп који садржи Х. Ако је на пример Х коначан подскуп тачака једне равни, његов конвексни омотач би могао да се представ ...

                                               

Максималан и минималан елеменат скупа

Посматрајмо скуп A, ρ {\displaystyle A,\rho}, где је A {\displaystyle A} задати скуп, а ρ {\displaystyle \rho } релација поретка којом је он уређен. Елеменат a ∈ A {\displaystyle a\in A} је минималан ако не постоји x ∈ A {\displaystyle x\in A} та ...

                                               

Naivna teorija skupova

Naivna teorija skupova je teorija skupova u kojoj su skupovi uvedeni koristeći tzv. samoevidentni koncept skupova kao kolekcija objekata smatranih celinom. Ona predstavlja početnu fazu u izgradnji teorije skupova, i obuhvata vreme kad je njen osn ...

                                               

Највећи и најмањи елеменат скупа

Посматрајмо скуп A, ρ {\displaystyle A,\rho}, где је A {\displaystyle A} задати скуп, а ρ {\displaystyle \rho } релација поретка. Елеменат a ∈ A {\displaystyle a\in A} је најмањи ако за свако x ∈ A {\displaystyle x\in A} важи a ρ x {\displaystyle ...

                                               

Основе теорије скупова

                                               

Подскуп

Ако су A и B скупови, и сваки елемент из A такође елемент из B, онда: A је подскуп скупа B, у ознаци A ⊆ B {\displaystyle A\subseteq B}, или еквивалентно B је надскуп скупа A, у ознаци B ⊇ A {\displaystyle B\supseteq A}. Ако је A подскуп од B, ал ...

                                               

Празан скуп

У математици, и њеној области теорији скупова, празан скуп је јединствен скуп који не садржи елементе. У аксиоматској теорији скупова, постојање празног скупа је постулирано аксиомом празног скупа. Разна својства скупова тривијално важе за празан ...

                                               

Пребројив скуп

У математици, пребројив скуп је скуп чија је кардиналност једнака кардиналности неког подскупа скупа природних бројева. Овај термин је увео Георг Кантор; потиче из чињенице да за бројање користимо природне бројеве. Скуп који није пребројив, назив ...

                                               

Скуп

У математици, скуп је појам који се обично не дефинише, већ се узима као основни, а често се умјесто тог термина користе разни синоними, као што су, на примјер, мноштво, фамилија, колекција исл. Теорија скупова, створена тек крајем 19. века, је д ...

                                               

Сурјективно пресликавање

У математици, за функцију f се каже да је сурјективна ако њене вредности испуњавају њен цео кодомен; то јест, за свако y у кодомену, постоји бар једно x у домену, такво да је f = y. Сурјективна функција се назива сурјекцијом, и такође се назива на.

                                               

Теорија скупова континуума

Теорија скупова континуума од Канторових времена па до 1940-их бавила се углавном реалним бројевима R {\displaystyle \mathbb {R} } тј. континуумом. Главни предмет истраживања теорије скупова континуума су била својства регуларности као и друга ст ...

                                               

Tranzitivna redukcija

U matematici, tranzitivna redukcija usmerenog grafa je graf sa nekoliko grana koliko je moguće tako da imaju isti odnos dosega kao dati graf. Podjednako, dati graf i njegova tranzitivna redukcija trebalo bi da imaju ista tranzitivna zatvorenja, i ...

                                               

Уређени пар

Уређени пар представља пар елемената било којег скупа, у којем је битан распоред, тј. у коме се разликују први и други елемент. Први елемент називамо "првом координатом", а други "другом координатом". Уобичајена нотација за уређени пар са првом к ...

                                               

Хипотеза континуума

У математици, хипотеза континуума је хипотеза о могућим величинама бесконачних скупова. Георг Кантор је увео концепт кардиналности, како би упоређивао величине бесконачних скупова, и показао је да је скуп целих бројева строго мањи од скупа реални ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →