ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61



                                               

Писање

Писање је људска активност којом се на неком медијуму оставља траг у виду симбола из скупа унапред утврђених симбола. Писање се разликује од цртања, сликања или снимања по томе што су симболи видљиви људском оку, строго дефинисани и могу се разли ...

                                               

Потпис

Потпис је руком писани и обично улепшан приказ нечијег имена, надимка или било какво обележје те особе које служи за потврђивање идентитета или намере. За особу, предузеће или државу, у чије име нека особа одлучује, која потпише неки споразум и с ...

                                               

Стенографија

Стенографија скраћено је писање које повећава брзину и једноставност писања у поређењу са уобичајеним начином писања језика, што може укључивати једноставне скраћенице, али и посебне симболе.

                                               

Чланак

Чланак је писано дело објављено у штампаним или електронским медијима са циљем објаве вести, новости, резултата истраживања, академских анализа, дебате и сл.

                                               

Школска табла

Школска табла или табла је врста веће плоче обојене у црну или зелену боју која се користи у школи и на којој се пише кредом. Обично се прави од аргилошиста. За брисање креде са табле користи се сунђер.

                                               

Kopirajting

Kopirajting je pisanje sadržaja koji se prenosi preko digitalnih medija i štampe. Kopi je sadržaj koji se koristi za reklamiranje i marketing. Ova vrsta pisanog materijala se često koristi da ubedi ljude ili grupe i poveća svest o brendu. Cilj ko ...

                                               

Lipogram

Tekstovi napisani bez jednog ili više slova se nazivaju lipogramima. Jedan od najpoznatijih lipograma je roman La Disparation ", kojeg je 1969 godine napisao poznati francuski pisac Georges Perec. Roman je napisan na francuskom bez i jednog slova ...

                                               

Авангарда

Појам авангарде означава најчешће малу групу интелектуалаца и уметника који се крећу кроз нове културне и политичке терене, предводећи друштвене слојеве. Појмом се најчешће означава уметност која је испред своје епохе, иновативна, експериментална ...

                                               

Бидермајер

Бидермајер је период између Конгреса у Бечу и Буржоаске револуције. Сматра се да је то последњи период пре индустријализације. То је уметнички правац и животни стил у првој половини 19. века у немачком говорном подручју.

                                               

Вортицизам

Вортицизам је један правац у вајарству и уопште авангардни покрет у енглеској уметности у раном 20. веку који је паралелан са француским кубизмом или још боље са италијанским футуризмом и био је реакција на импресионистичку естетику који је желео ...

                                               

Грчка књижевност

Грчка књижевност обухвата књижевно стваралаштво на грчком језику које започиње Хомер овим еповима око 8. века п. н. е, а завршава се оквирно 529. године нове ере, када је византијски цар Јустинијан затворио Платонову Академију у Атини, последњу ф ...

                                               

Имажинизам

Имажинизам је књижевни покрет, који се јавио у Енглеској 1912. Утемељивач му је амерички песник Езра Паунд, који је од 1907. углавном живео у Европи. Његов најзначајнији сарадник био је песник Ричард Алдингтон. Овај правац се постепено из Енглеск ...

                                               

Модернизам

Модернизам је динамичан и релативан појам који се користи да се означе савремене појаве у уметности, односно оно што је ново, иновативно у односу на традицију.

                                               

Парнасизам

Парнасизам је песничка школа настала у Француској у току друге половине 19. века, отприлике од 1865. до краја 19. века. Најзначајнији представници ове школе су Теофил Готје, Леконт де Лил, Жозе Марија де Хередија, Теодор де Банвил, Франсоа Копе и ...

                                               

Петраркизам

Петраркизам је подражавање најчешће само спољашњих елемената Петраркиних Расутих рима, врло често и неких карактеристичних ситуација и доживљаја љубави, а најређе и унутрашњих димензија интимног лирског света непознатих ранијим временима.

                                               

Римска књижевност

Римска или латинска књижевност настала је и развијала се под утицајем грчке књижевности. У њој се не огледа само развитак римског друштва, него су се преко ње сачувала и нека дела грчке књижевности, у преводима и прерадама. У многим књижевним род ...

                                               

Рококо у српском песништву

Песништво српског рококоа изменило је и преусмерило формална трагања барокних песника. Разлози ове преоријентације могу се наћи и у школским програмима 18. века, где се почело проучавати латинско песништво, које није засновано на силабичкој, него ...

                                               

Сентиментализам (књижевност)

Сентиментализам је књижевни правац који је доминирао између 1730. и 1780. године, највише у Енглеској, да би се током друге половине 18. века развио и у дугим европским књижевностима. У Енглеској књижевности овај правац се назива још и књижевношћ ...

                                               

Сигнализам

Сигнализам је неоавангардни књижевно-уметнички покрет, настао у српској култури средином шездесетих, а присталице на ширем југословенском простору стекао је крајем шездесетих и почетком седамдесетих година. Почеци сигнализма везују се за 1959. го ...

                                               

Симболизам (књижевност)

Симболизам је књижевни правац, настао у Француској у позном 19. веку. За разлику од реализма и натурализма, карактеришу га идеалистичке црте. Симболизам се окреће против позитивизма и тежи новим развојним могућностима.

                                               

Спацијализам (књижевност)

Спацијализам – просторна поезија. Овај неоавангарди правац настао је у француској књижевности почетком шездесетих година. Књижевници окупљени око часописа Les lettres, у Паризу, у почетку су прихватили начела конкретне поезије да би касније песни ...

                                               

Хуманизам (књижевност)

Хуманизам, културни и филозофско-научни покрет који је тежио образовању личности по античким узорима; у ширем смислу речи обнова класичне културе. Може се рећи да је хуманизам и ренесансу условило више фактора. Незадовољство средњим веком, где је ...

                                               

Штурм унд дранг

Штурм унд дранг је уметнички покрет настао седамдесетих и осамдесетих година 18. века у немачкој књижевности и музици. Одликују га изражени култови: личности, субјективних осећања и природе. Sturm und Drang био је заснован на идејама француског р ...

                                               

Diskordizam (književnost)

Dis-kor-dei-zam - umetnost Haosa, bazirana na Kaozofiji, Diskordijanizmu i Erizijanstvu, naročito u književnosti; Haotička književnost; apolitična, neurotična, i heterologna umetnička struja koja se pojavila u drugoj dekadi 21. veka, na samom izm ...

                                               

Srpska književnost u doba baroka

1690. je znatan deo naroda s patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem na čelu prebegao iz Turske i nastanio se na područje tadašnje Ugarske. Iako je većina naroda ostala u Turskoj, glavno poprište srpskog nacionalno-verskog, političkog i kulturnog ...

                                               

Ultraizam

Ultraizam je književni pokret nastao u Španiji, 1918. godine, sa jasno deklarisanom namerom da se sukobi sa modernizmom, koji je dominirao poezijom na španskom jeziku od kraja XIX veka. Objavljen je na književnim večerima Kafea Kolonijal u Madrid ...

                                               

Стилске фигуре

Претерано увеличавање ради постизања већег ефекта у књижевности, назива се хипербола. Врло често се примењује у народној књижевности, у изразима попут крвца до кољена. Како га удари, искиде му из рамена главу Циклус о Марку Краљевићу, Марко Краље ...

                                               

Акумулација (стилска фигура)

Акумулација или кумулација стилска је фигура која означава гомилање појмова сличног значења или појмова који су међусобно у конотативном односу ради развијања мисли или емоције о којој се говори. Веза између нагомиланих језичких елемената може би ...

                                               

Алегорија

Алегорија je сликовит начин говора, писања или приказивања у књижевности и уметности, који има друкчији смисао од онога који се непосредно даје; може имати вид сложеног и дубоког симбола, персонификације, проширене метафоре, сатире итд; у књижевн ...

                                               

Алитерација

Алитерација представља понављање неких сугласика или сугласничких група у реченицама или стиховима. Јавља се у старијим епохама. Има функцију у ритмичкој организацији стиха и прозе. Јавља се и у народној и у уметничкој књижевности. Чешће се јавља ...

                                               

Алузија

Алузија је стилска фигура исказа која остварује своје значење упућујући на неки познати догађај или на неко дело, лик или ситуацију. У најширем смислу, свака врста метафоричког изражавања има алузиван карактер; у књижевности, алузија је првенстве ...

                                               

Амфиболија

Амфиболија је стилска фигура која означава двосмисленост неког исказа услед наглашене вишезначности појединих речи или односа више речи у њему. Амфиболија настаје због лексичке хомонимије, или због двосмислене граматичке конструкције због којих с ...

                                               

Анадиплоза

Анадиплоза је стилска фигура понављања у којој се последња реч или група речи једне реченице, стиха или строфе понавља на почетку наредне реченице, стиха или строфе. Заједно са анафором, епифором и симплоком припада фигурама које се једним именом ...

                                               

Анафора (реторика)

Анафора је реторички уређај који се састоји од понављања низа речи на почетку суседних клауза, овим наглашава њихов став. Супротност анафори је епифора, понављање речи на крају клауса. Комбинација анафоре и епифоре је симплока.

                                               

Анахронизам

Анахронизам је реч грчког порекла и означава постављање људи, догађаја, бића, предмета, обичаја, начина мишљења, погледа на свет у раније или касније периоде од изворног. У питању је свесна или случајна грешка у хронологији и излагању догађаја. П ...

                                               

Антанаклаза

Антанаклаза је стилска фигура која настаје када се у истој реченици или исказу употребе речи које исто звуче а различито значе. Заснива се на хомонимији и полисемији. Ова стилска фигура се дели на две подврсте: монолошку или дијафору и дијалошку ...

                                               

Антиметабола

Антиметабола је стилска фигура у којој се више речи или реченица понављају у обрнутом редоследу као у огледалу и самим тим преокрећу и значење. Антиметабола је спој анадиплозе и епанадиплозе. Синонимни термими су антиметалепса и антиметатеза. Под ...

                                               

Антономазија

У реторици, антономазија је стилска фигура у којој се замењује властито име било којим епитетом или изразом, као што је "велики беседник", уместо Цицерон. Обрнут процес, употреба личног имена уместо неког општег појма је такође антономазија. Анто ...

                                               

Асиндетон

Асиндетон је стилска фигура која означава низање речи, синтагми или реченица при чему се везници изостављају. Сличан је елипси а супротан полисиндетону. Припада фигурама конструкције.

                                               

Асонанца

Асонанца је фигура дикције која настаје понављањем истих самогласника ради постизања одређеног звучног ефекта. У старој француској поезији последњи акцентовани вокал, и то у низовима узастопних стихова, "асосира". Пошто су се неки стихови почели ...

                                               

Градација

Градација ; У реторици начин да се прво излажу па тек онда све јаче аргументују; често се користи у епским песмама У класичној типографији назив за величину слова - јединица мере цицеро - 12 типографских тачака укупне висине 4.5126 милиметара, за ...

                                               

Епифора

Епифора, епистрофа или антистрофа понављање је исте речи или више њих на крају узастопних фраза, клауза или реченица. То је стилска фигура која је супротност анафори. Изузетно је емпатичан реторички уређај због нагласка стављеног на последњу реч ...

                                               

Еуфемизам

Еуфемизам је стилска фигура којом се неки израз који има неугодну, застрашујућу или вулгарну конотацију замењује другим блажим, пријатнијим и по значењу блиском замењеном изразу, а понекад и супротном. Припада фигурама мисли.

                                               

Зеугма (стилска фигура)

Зеугма је стилска фигура која се најчешће састоји у томе да се један предикат односи на више осталих делова реченице, нпр. субјеката, објеката и сл. – или да више допуна у генитиву зависе од исте именице и сл. Зеугма може служити истовремено и са ...

                                               

Катахреза

Катахреза, која изворно означава семантичку злоупотребу или грешку, име је дато многим различитим врстама стилских фигура у којима се реч или фраза примењују на начин који значајно одступа од конвенционалне употребе.

                                               

Киклос (стилска фигура)

Киклос је стилска фигура која настаје када се почетне речи исказа понављају на крају тог исказа тако да га уоквирују, па се зато ова фигура назива још окруживање. Користи се и назив прасаподоза. Речи које се понављају могу бити у истом или у разл ...

                                               

Контраст

Контраст или антитеза је стилска фигура која се заснива на супротности, где се два супротна или изразито различита значења речи или појма стављају један уз други како би се истакла њихова супротност. Семантичка опозиција је наглашена синтаксичким ...

                                               

Лирски паралелизам

Лирски паралелизам је термин стилистике за подврсту стилске фигуре понављања и означава понављање реченичних делова или читавих реченица. Једно је од основних стилских средстава поезије. Основни организациони принцип песничког језика, метар, наст ...

                                               

Metafora

Metafora je skraćeno poredenje. Po njoj se ostvaruje prenos značenja tako da se istakne jedna zajednička osobina iz jednog područja života i sveta koja se poveže s drugim područjem.

                                               

Метонимија

Метонимија је стилска фигура у којој се реч користи у пренесеном значењу. За разлику од метафоре која се заснива на сличности, метонимија се заснива на стварној блискости и логичкој повезаности. Ако се целина исказује својим делом, то је онда син ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →